Schneider Wyniki ogólne – Schneider
WYNIKI
BADANIA
Polacy najczęściej są szefami i odkrywcami.
Polacy najczęściej są szefami lub odkrywcami - wynika z badania charakteru pisma Polaków „Litery i charaktery”.

Wyniki badania charakterów pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy i PBS Connect Polska – wyłącznym dystrybutorem marki na terenie Polski, dowodzą, że najwięcej wśród nas jest: szefów i odkrywców, a najmniej organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1000 osób w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową literyicharaktery.pl próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca.
Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny. Odkrywca, którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach. Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami. Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści - twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje. Litery perfekcjonisty mają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki. Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać. Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.

Najwięcej próbek pisma zostało przyporządkowanych do profili: szef (26%), odkrywca (19%), realista (14%) i marzyciel (13%), zaś kolejne miejsca zajęły: strateg (10%), organizator (7%), perfekcjonista (5%) i rozmówca (5%). Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Wśród kobiet i wśród mężczyzn najwięcej jest szefów (odpowiednio: 26% i 25%) oraz odkrywców (18% i 23%). Kobiety częściej niż mężczyźni są realistami, organizatorami i perfekcjonistami, natomiast mężczyźni częściej są odkrywcami, marzycielami i strategami.

Wyniki te są zgodne z ogólnymi tendencjami, gdzie kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posługują się pismem o pochyleniu prostopadłym względem linii podstawy, natomiast mężczyźni zdecydowanie.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym dominują charaktery: marzyciel (36%), szef (27%) i rozmówca (18%), wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym najwięcej jest szefów (30%), odkrywców (16%) oraz marzycieli i realistów (po 14%). Wśród osób z wykształceniem średnim najwięcej osób charakterologicznie pasuje do profilu szefa (27%), odkrywcy i realisty (po 16%) oraz marzyciela (14%), a w grupie osób z wykształceniem wyższym najwięcej jest szefów oraz odkrywców (po 24%), realistów i strategów (po 13%) oraz marzycieli (11%).

W grupie 18-29 lat najwięcej jest szefów (26%), odkrywców (16%) oraz realistów i marzycieli (po 15%), w grupie 30-39 lat najwięcej jest szefów (27%), odkrywców (23%) i realistów (16%). Osoby w wieku 40-49 lat to najczęściej odkrywcy (31%), szefowie (29%) oraz stratedzy (14%). Wśród osób w wieku 50-59 lat najwięcej jest marzycieli i odkrywców (po 29%) oraz strategów i szefów (po 12%), a po 6 proc. stanowią osoby o profilu organizatorów, realistów i rozmówców. Co ciekawe w tej grupie wiekowej nie znalazł się ani jeden perfekcjonista. Ciekawa jest struktura charakterologiczna grupy 60+, w której są tylko stratedzy (aż 40%) oraz odkrywcy, organizatorzy i szefowie (po 20%), a nie ma w niej marzycieli, perfekcjonistów, rozmówców i realistów.

Jeżeli chodzi o liczbę strategów, czyli osób piszących pismem łącznym, w grupie 60+, wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoby, które wzięły udział w badaniu są czynne zawodowo i często posługują się pismem ręcznym, co wpływa na wysoki stopień jego wyrobienia, czyli tzw. impuls wyrazowy pisma - umiejętność kreślenia znaków bez oderwania narzędzia pisarskiego od podłoża.

Najliczniejszą grupę wiekową w całym badaniu stanowiły osoby od 18 do 29 lat (66% wszystkich badanych), a najmniej liczną osoby w wieku 60+ (1%). Trzydziestolatkowie stanowili z kolei 21% badanych, czterdziestolatkowie 10%, a pięćdziesięciolatkowie 3% badanych.

W ramach badania firma Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy przygotowała i przeprowadziła test psychologiczny oparty na analizie próbek odręcznego pisma, badający zagadnienie „Co nasz charakter pisma mówi o naszej osobowości?”. Test psychologiczny został przeprowadzony na podstawie próbek odręcznego pisma każdego z uczestników (każdy uczestnik napisał to samo zdanie) przesłanych w formie zdjęcia lub skanu poprzez stronę www.literyicharaktery.pl. We współpracy z grafologiem zostały określone główne typy osobowości, które następnie zostały dopasowywane do każdego użytkownika, przysyłającego zgłoszenie (czyli swoją próbkę pisma). Każdy z profili zawierał opis danego typu osobowości.

Najchętniej badały swój charakter pisma osoby z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 46% i 45%), a najmniej chętnie osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 2% i 7%).

- Poprzez korelację danych demograficznych z typami osobowości i cechami pisma, otrzymaliśmy dane statystyczne dotyczące profili psychologicznych badanych osób, co pozwala wysnuć trochę ciekawych wniosków na temat typów osobowości Polaków w zależności od różnych czynników – komentuje Agnieszka Sosnowska, CEO agencji Biuro Podróży Reklamy.