Schneider Regulamin – Schneider
REGULAMIN
REGULAMIN AKCJI
„Litery i charaktery”
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w badaniu w formie testu psychologicznego, przeprowadzanego na podstawie przesłanej przez Uczestnika próbki pisma ręcznego, pod nazwą „Litery i charaktery” („Badanie”).
 2. Organizatorem Badania jest Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski, z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 524-208-22-28, REGON 141677012 („Organizator”), działający na zlecenie Schneider Schreibgeräte GmbH, adres: DE-78112 Schramberg / Tennenbronn, Schwarzenbach 9, NIP: DE 142 820 992.
 3. Badanie będzie trwało od dnia 06.05.2019 roku, godz. 15:00 czasu polskiego do dnia 30.08.2019 roku, godz. 10:00 czasu polskiego.
 4. Badanie jest organizowane za pośrednictwem strony internetowej www.literyicharaktery.pl. Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.
 5. Udział w Badaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 2. Uczestnicy Badania
 1. Prawo udziału w Badaniu przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Badaniu, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Badaniu, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Badania („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Z uczestnictwa w Badaniu wyłączeni są członkowie władz i pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Biorąc udział w Badaniu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Badaniu na zasadach określonych w Regulaminie. Wzięcie udziału w Badaniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
§ 3. Zasady Badania
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Badaniu jest rejestracja swojego udziału na Stronie za pomocą swojego adresu e-mail.
 2. Celem Badania jest zebranie danych statystycznych o Polakach na temat: „Co charakter pisma mówi o osobowości?” oraz wykorzystanie skumulowanych danych statystycznych w publikacjach PR, działaniach marketingowych, infografikach, itp. Żadne dane osobowe pozyskane w wyniku Badania nie będą publikowane w nawiązaniu do podanego przez Uczestnika adresu e-mail lub danych osobowych Uczestnika.
 3. Na Stronie będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik będzie mógł zgłosić swój udział w Badaniu. W celu dokonania rejestracji Uczestnik Badania powinien:
  • przepisać czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem na białą kartkę papieru w formacie nie mniejszym niż A5 tekst o treści: „Każda odręcznie zapisana myśl może powiedzieć o Tobie więcej niż Ci się wydaje. Słowa są ulotne, ale dzięki długopisom Schneider zostaną z Tobą na dłużej.”
  • zrobić zdjęcie lub skan kartki z przepisanym tekstem. Na zdjęciu lub na skanie tekst powinien być wyraźny. Dopuszczalne formaty pliku: jpg, png, pdf. Rozmiar pliku: krótszy bok powinien być nie mniejszy niż 2000 pikseli.
  • przesłać zdjęcie lub skan poprzez Stronę,
  • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować treść Regulaminu dostępnego na Stronie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • zarejestrować się poprzez swój adres e-mail.
 4. W Badaniu można wziąć udział tylko raz.
§ 4. Wyniki Badania
 1. Wynik Badania stanowi interpretacja grafologiczna przysłanej próbki pisma i przypisanie jej do odpowiedniego profilu osobowościowego.
 2. Profili osobowościowych, które mogą stanowić wynik Badania, jest ograniczona liczba i jest ich 8 (słownie: osiem).
 3. Wynik Badania zostanie przesłany bezpośrednio i wyłącznie do Uczestnika na jego adres e-mail, w ciągu 48 godzin od zarejestrowania poprzez Stronę.
 4. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych potrzebnych do realizacji Badania, Uczestnik może nie otrzymać wyniku Badania.
 5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Badaniu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm lub przebieg Badania, funkcjonowanie Strony, mogą zostać wykluczeni z udziału w Badaniu przez Organizatora.
§ 5. Dane osobowe
 1. Administratorami danych osobowych Uczestników są: 1) Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 524-208-22-28, REGON 141677012; 2) spółka Schneider Schreibgeräte GmbH z siedzibą: DE-78112 Schramberg / Tennenbronn, Schwarzenbach 9, registration court: Stuttgart HRB 480143, NIP: DE 142 820 992.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również jako RODO oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnik Badania wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, przedziału wiekowego, płci, województwa zamieszkania oraz wykształcenia i adresu e-mail, w celu realizacji Badania. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Badaniu. Drugi Administrator, tj. spółka Schneider Schreibgeräte GmbH z siedzibą: DE-78112 Schramberg / Tennenbronn, Schwarzenbach 9 nie przetwarza danych osobowych.
 4. Uczestnik Badania wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, przedziału wiekowego, płci, województwa zamieszkania oraz wykształcenia i adresu e-mail, w celu realizacji Badania. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Badaniu. Drugi Administrator, tj. spółka Schneider Schreibgeräte GmbH z siedzibą: DE-78112 Schramberg / Tennenbronn, Schwarzenbach 9 nie przetwarza danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • celu realizacji Badania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na podstawie zgody Uczestnika,
  • celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Organizatorze) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, księgowych, w tym podatkowych,
  • celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Organizatora) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj.: - rozpatrywanie reklamacji, odpowiedzi na pytania oraz udzielania informacji Uczestnikom zgodnie z Regulaminem, przesyłanie Uczestnikom wyniku Badania, - ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, będącego Administratorem jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania informacji związanych z realizacją Badania, w szczególności w celu przesłania wyniku Badania, rozpatrywania Reklamacji lub udzielenia informacji związanej z Badaniem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia Badania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 11. Uczestnikowi, w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:
  • prawo do cofnięcia zgody,
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu co do przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw, w tym w zakresie cofnięcia zgody, należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: schneider@biuropodrozyreklamy.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Zgodnie z wzajemnymi ustaleniami Administratorów, na Organizatorze ciążą wszelkie obowiązki i zobowiązania nałożone na administratora danych osobowych, a wynikające z przepisów prawa, w tym wskazane w RODO. Drugi z Administratorów, tj. Schneider Schreibgeräte GmbH zwolniony jest z wszelkich obowiązków i zobowiązań jakie przepisy prawa, w tym RODO, nakładają na administratorów danych osobowych.
§ 6. Reklamacje
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Badaniem Uczestnik może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail Organizatora: schneider@biuropodrozyreklamy.com. Wszelkie Reklamacje można zgłaszać w okresie trwania Badania.
 2. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data otrzymania przez Organizatora wiadomości na adres e-mail Organizatora: schneider@biuropodrozyreklamy.com Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, numer telefonu, adres e-mail oraz szczegółowy opis powodów reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni robocze zwłaszcza, gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w terminie 14 dni. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca oraz ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Badanie ma charakter rozrywkowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnictwo Uczestnika w Badaniu, w tym za otrzymany wynik oraz za jakiekolwiek okoliczności mające związek z Badaniem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
  • zakłócenia w działaniu Strony i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
  • zakłócenia w komunikacji e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Badania lub kontakt z Uczestnikiem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie www.literyicharaktery.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 5. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Organizatorem: schneider@biuropodrozyreklamy.com.